Difference between revisions of "5 K nng mm bn c th rn luyn khi chi th thao"

From Spinal Hub
Jump to: navigation, search
(Created page with "[https://blogvandongvien.com/thu-mon-barca.html thủ môn barca 2020] những lợi ích của thể thao vẫn luôn được báo đài, nh&agra...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
[https://blogvandongvien.com/thu-mon-barca.html thủ m&ocirc;n barca 2020] những lợi &iacute;ch của thể thao vẫn lu&ocirc;n được b&aacute;o đ&agrave;i, nh&agrave; trường v&agrave; gia đ&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền từ khi c&ograve;n nhỏ, nhưng hầu như chỉ g&oacute;i gọn ở kh&iacute;a cạnh sức khoẻ thể chất, chẳn ghạn như n&acirc;ng cao sức khỏe, giải tỏa stress v&agrave; cải thiện qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động n&atilde;o bộ,… Do đ&oacute;, &iacute;t người tinh thần được rằng việc chơi thể thao c&ograve;n mang lại những &iacute;ch lợi kh&aacute;c. Đ&oacute; l&agrave; những kỹ năng mềm th&uacute;c đẩy trực tiếp đến con đường ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; sự nghiệp của Anh chị trẻ trong mai sau.<br /><br />1. đo&agrave;n luyện đức t&iacute;nh bền ch&iacute; v&agrave; kỷ luật<br />Sự lười nh&aacute;c v&agrave; t&iacute;nh ỷ lại vốn được xem được xem l&agrave; một nh&acirc;n tố cố hữu cản trở bước tiến tr&ecirc;n con đường th&agrave;nh c&ocirc;ng của Anh chị em trẻ. Chơi thể thao thường gắn với một mục đ&iacute;ch cụ thể, chẳng hạn như th&agrave;nh thục một kỹ thuật mới, chạy việt d&atilde; mỗi ng&agrave;y 5km, hoặc nhảy cao được mức x&agrave; 2m. Những mục đ&iacute;ch n&agrave;y đều đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh kỷ luật để bắt bản th&acirc;n thực hiện theo, v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; để tiếp tục duy tr&igrave; l&acirc;u d&agrave;i.<br /><br />R&egrave;n luyện t&iacute;nh kỷ luật v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave;<br /><br />Chơi thể thao thường gắn với một mục đ&iacute;ch cụ thể, đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh kỷ luật để bắt bản th&acirc;n thực hiện theo, v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; để tiếp tục duy tr&igrave; l&acirc;u d&agrave;i.<br /><br />Đơn cử một mục đ&iacute;ch đơn giản l&agrave; chạy việt d&atilde; 5km v&agrave;o 5 giờ s&aacute;ng chủ nhật. b&igrave;nh thường chẳng c&oacute; mấy ai đủ nghị lực để thức dậy v&agrave; ra đường v&agrave;o thời k&igrave; đ&oacute; cả. Sẽ c&oacute; h&agrave;ng trăm l&yacute; do cản bạn ra khỏi nh&agrave; như “H&ocirc;m nay trời lạnh qu&aacute;” hoặc “M&igrave;nh xứng đ&aacute;ng được ngủ nướng, m&igrave;nh đ&atilde; đi học kh&oacute; nhọc cả tuần rồi”…<br /><br />tuy nhi&ecirc;n, khi bạn đ&atilde; ra khỏi nh&agrave; v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh 1km, rồi 2km v&agrave; rốt cục l&agrave; 5km th&igrave; l&uacute;c n&agrave;y, cảm gi&aacute;c sung sướng v&agrave; tự h&agrave;o sẽ bao tr&ugrave;m t&acirc;m tr&iacute; bạn. V&agrave; tr&ecirc;n tất cả, bạn đ&atilde; vượt qua được những chướng ngại trước ti&ecirc;n v&agrave; đạt mục đ&iacute;ch bằng t&iacute;nh bền ch&iacute; v&agrave; kỷ luật.<br /><br />Thiết lập mục đ&iacute;ch v&agrave; đạt được mục ti&ecirc;u l&agrave; những tố chất bản của người th&agrave;nh c&ocirc;ng. rưa rứa với việc chơi c&aacute;c m&ocirc;n thể thao, đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; kỷ luật cũng rất quan trọng đối với qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n của mỗi c&aacute; nh&acirc;n. bởi vậy, việc sớm r&egrave;n luyện hai đức t&iacute;nh n&agrave;y duyệt y c&aacute;c hoạt động thể thao sẽ gi&uacute;p C&aacute;c bạn trẻ vững v&agrave;ng hơn tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng v&agrave; theo đuổi sự nghiệp.<br /><br />2. r&egrave;n luyện kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m<br />Kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m lu&ocirc;n l&agrave; một kỹ năng mềm kh&ocirc;n xiết quan trọng trong mắt c&aacute;c nh&agrave; phỏng vấn. tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục hiện nay vẫn chưa ch&uacute; trọng tới việc huấn luyện cho học sinh, sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh những kỹ năng mềm như vậy. th&agrave;nh ra, C&aacute;c bạn trẻ cần chủ động tự học hỏi kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, v&agrave; một trong số những c&aacute;ch hiệu quả nhất l&agrave; chuẩn y c&aacute;c m&ocirc;n thể thao đồng đội.<br /><br />C&oacute; rất nhiều m&ocirc;n thể thao đồng đội m&agrave; C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n rất dễ tiếp cận nhờ đề nghị về điều kiện v&agrave; ph&iacute; kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể, chẳng hạn như b&oacute;ng đ&aacute;, b&oacute;ng chuyền, b&oacute;ng rổ,… Khi chơi c&aacute;c m&ocirc;n n&agrave;y, Cả nh&agrave; trẻ c&oacute; thể học được kỹ năng lắng tai, giao tế v&agrave; phối hợp với đồng đội, t&ocirc;n trọng v&agrave; viện trợ lẫn nhau, c&oacute; nghĩa vụ với vai tr&ograve; được giao, hoặc đơn giản chỉ l&agrave; lu&ocirc;n đ&uacute;ng giờ để kh&ocirc;ng khiến đồng đội của m&igrave;nh phải chờ đợi qu&aacute; l&acirc;u.<br /><br />Kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m<br /><br />Một trong số những c&aacute;ch hiệu quả nhất để đo&agrave;n luyện kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m l&agrave; ph&ecirc; chuẩn c&aacute;c m&ocirc;n thể thao đồng đội.<br /><br />Đ&oacute; đều l&agrave; những kỹ năng cần thiết để Anh chị em trẻ c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o việc ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i tập nh&oacute;m tr&ecirc;n giảng đường, hoặc xa hơn l&agrave; bổ trợ cho c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y.<br /><br />3. r&egrave;n luyện kỹ năng l&atilde;nh đạo<br />D&ugrave; sau n&agrave;y Cả nh&agrave; trẻ c&oacute; trở n&ecirc;n l&atilde;nh đạo cấp cao của một Cty lớn, hay đơn giản chỉ l&agrave; một trưởng nh&oacute;m của một nh&oacute;m dự &aacute;n, th&igrave; kỹ năng l&atilde;nh đạo vẫn l&agrave; một nguy&ecirc;n tố then chốt để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc.<br /><br />Trong c&aacute;c m&ocirc;n thể thao đồng đội, người đội trưởng c&oacute; vai tr&ograve; tổ chức, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ v&agrave; gắn kết c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n để c&ugrave;ng hướng tới một mục ti&ecirc;u chung. Việc n&agrave;y đề xuất họ phải biết ph&acirc;n t&iacute;ch khả năng của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n, biết c&aacute;ch giao tiếp để đưa ra những hướng dẫn r&otilde; r&agrave;ng, phản hồi hăng h&aacute;i v&agrave; s&uacute;c t&iacute;ch cho mọi người.<br /><br />Họ cũng cần tinh tế với c&aacute;c xung đột c&oacute; thể xảy ra v&agrave; giải quyết thoả đ&aacute;ng, đồng thời biết c&aacute;ch tiếp th&ecirc;m &yacute; thức v&agrave; lan tỏa động lực cho những th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong đội xuy&ecirc;n suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tập luyện v&agrave; thi đấu.<br /><br />bởi thế, nếu c&oacute; thời cơ, C&aacute;c bạn trẻ h&atilde;y mạnh bạo xung phong ứng cử v&agrave;o vị tr&iacute; đội trưởng để đo&agrave;n luyện những khả năng tr&ecirc;n. ki&ecirc;n cố d&ugrave; &iacute;t d&ugrave; nhiều, C&aacute;c bạn sẽ nhận được những b&agrave;i học ch&acirc;n thật về kỹ năng l&atilde;nh đạo, song song t&iacute;ch lũy những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; kh&ocirc;ng s&aacute;ch vở n&agrave;o dạy được.<br /><br />4. Học c&aacute;ch đối diện kh&oacute; khăn v&agrave; chấp nhận thất bại<br />T&ocirc;i rất &yacute; hợp t&acirc;m đầu với c&acirc;u n&oacute;i: “Sự trưởng th&agrave;nh của người trẻ được đong đếm qua số lần họ thất bại”. V&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để Anh chị em trẻ c&oacute; thể nếm trải những hương vị của sự thất bại, đ&oacute; l&agrave; ưng chuẩn qu&aacute; tr&igrave;nh chơi, hoặc với cấp độ cao hơn l&agrave; thi đấu c&aacute;c m&ocirc;n thể thao. Từ đ&oacute;, Anh chị trẻ c&oacute; thể r&egrave;n luyện một “c&aacute;i đầu lạnh” để đối mặt với kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức, v&agrave; một “t&acirc;m thế tĩnh” để chấp nhận thất bại.<br /><br />bằng l&ograve;ng thất bại ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; bằng l&ograve;ng bu&ocirc;ng xu&ocirc;i, bởi lẽ trong thể thao, hầu như thường ai d&aacute;m n&oacute;i m&igrave;nh chưa từng thất bại. Đến tay đấm được mệnh danh l&agrave; tay đấm bất bại của l&agrave;ng Boxing thế giới như Floyd Mayweather cũng đ&atilde; từng c&oacute; những lần nhận thất bại khi c&ograve;n l&agrave; một tay đấu nghiệp dư.<br /><br />ngoại giả, từ những thất bại ban đầu đ&oacute;, tay đấm với biệt danh “The Money” đ&atilde; ch&iacute;nh trực nh&igrave;n nhận, r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; tập t&agrave;nh kh&ocirc;ng ngừng nghỉ để khắc phục điểm yếu của m&igrave;nh. Kể quả l&agrave; từ khi l&ecirc;n chơi ở cấp độ chuy&ecirc;n nghiệp cho tới b&acirc;y chừ, Mayweather chưa phải nhận bất cứ trận thua n&agrave;o tr&ecirc;n v&otilde; đ&agrave;i, d&ugrave; đối thủ c&oacute; l&agrave; ai đi chăng nữa.<br /><br />Kỹ năng mềm khi chơi thể thao<br /><br />Nếu đ&atilde; biết c&aacute;ch đối mặt v&agrave; biến những lần thất bại th&agrave;nh kinh nghiệm, ch&uacute;ng sẽ dẫn lối bạn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /><br />Khi chơi thể thao, bạn c&oacute; thể thất bại. Khi tr&igrave;nh độ được n&acirc;ng cao, tiếp cận với những giải đấu cao hơn th&igrave; thất bại thậm ch&iacute; c&ograve;n c&oacute; thể đau đớn hơn. Nhưng h&atilde;y xem mỗi lần như vậy l&agrave; một b&agrave;i học v&agrave; để thất bại dẫn lối cho bạn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng trong mai sau.<br /><br />Khi Anh chị học tr&ograve;, sinh vi&ecirc;n từ ghế giảng đường bước v&agrave;o cuộc sống mưu sinh, ki&ecirc;n cố sẽ đối mặt với những lạ lẫm, kh&oacute; khăn, v&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t lần vấp ng&atilde;. Nếu đ&atilde; biết c&aacute;ch đối mặt v&agrave; biến những điều ấy th&agrave;nh kinh nghiệm, C&aacute;c bạn sẽ thấy những nỗi buồn từ sự thất bại sẽ bớt nặng vật n&agrave;i hơn, v&agrave; kh&ocirc;ng thất bại n&agrave;o c&oacute; thể đ&aacute;nh gục &yacute; ch&iacute; của bạn được.<br /><br />5. Tạo lợi thế khi tuyển dụng<br />Người bạn th&acirc;n của t&ocirc;i từng khoe cậu ấy được tuyển v&igrave; đ&aacute;nh cầu l&ocirc;ng giỏi. Tr&ugrave;ng hợp l&agrave; cậu ấy ứng tuyển v&agrave;o một chi nh&aacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; nhiều năm liền giữ danh hiệu xuất dung nhan trong c&aacute;c phong tr&agrave;o thể thao c&ugrave;ng ban ng&agrave;nh. th&agrave;nh thử khi đến v&ograve;ng tuyển chọn rốt cục, khi c&aacute;c ứng vi&ecirc;n hầu như đều ngang nhau về khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, trưởng ph&ograve;ng nh&acirc;n sự đ&atilde; chọn cậu ấy sau khi nh&igrave;n v&agrave;o bảng th&agrave;nh t&iacute;ch thể thao trong suốt thời học sinh v&agrave; sinh vi&ecirc;n.<br /><br />Trường hợp cậu bạn của t&ocirc;i l&agrave; trường hợp điển h&igrave;nh cho việc chơi giỏi hoặc biết chơi một m&ocirc;n thể thao trở th&agrave;nh một lợi thế khi xin việc. Bởi lẽ, ở c&aacute;c C&ocirc;ng ty, đặc biệt l&agrave; C&ocirc;ng ty nh&agrave; nước, lu&ocirc;n c&oacute; những phong tr&agrave;o thể thao thường ni&ecirc;n cho c&aacute;n bộ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n. v&igrave; vậy, c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng cũng sẽ c&acirc;n nhắc tới việc ứng cử vi&ecirc;n c&oacute; khả năng đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o đo&agrave;n thể của Cty hay kh&ocirc;ng, v&agrave; xem đ&oacute; như một ti&ecirc;u ch&iacute; quan yếu để đưa ra quyết định tuyển dụng cuối c&ugrave;ng.<br /><br />th&agrave;nh thử, nếu bạn chơi giỏi hoặc biết chơi một m&ocirc;n thể thao, đừng qu&ecirc;n ghi ưu điểm n&agrave;y v&agrave;o hồ sơ của m&igrave;nh. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; một điểm s&aacute;ng gi&uacute;p bạn nổi bật hơn so với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n kh&aacute;c đấy.<br /><br />Chơi thể thao kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p cho Anh chị trẻ khỏe mạnh, tăng sức đề kh&aacute;ng cho cơ thể v&agrave; tr&iacute; tuệ s&aacute;ng l&aacute;ng, m&agrave; ph&ecirc; chuẩn đ&oacute; Cả nh&agrave; trẻ c&ograve;n c&oacute; thể đo&agrave;n luyện v&agrave; trang bị cho bản th&acirc;n những kỹ năng mềm rất hữu dụng trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sự nghiệp lẫn ph&aacute;t triển bản th&acirc;n sau n&agrave;y.<br /><br />Nếu bạn đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; một m&ocirc;n thể thao y&ecirc;u th&iacute;ch, h&atilde;y tiếp tục tập t&agrave;nh. Nếu vẫn chưa t&igrave;m được m&ocirc;n thể thao th&iacute;ch hợp với m&igrave;nh, đừng ngần ngừ nữa m&agrave; h&atilde;y thử bắt đầu với một bộ m&ocirc;n n&agrave;o đ&oacute; đi nh&eacute;.
+
Tuy những &iacute;ch lợi của thể thao vẫn lu&ocirc;n được b&aacute;o đ&agrave;i, nh&agrave; trường v&agrave; gia đ&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền từ khi c&ograve;n nhỏ, nhưng hầu như chỉ g&oacute;i gọn ở kh&iacute;a cạnh sức khoẻ thể chất, chẳn ghạn như n&acirc;ng cao sức khỏe, giải tỏa stress v&agrave; cải thiện qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động n&atilde;o bộ,… Do đ&oacute;, &iacute;t người &yacute; thức được rằng việc chơi thể thao c&ograve;n mang lại những &iacute;ch lợi kh&aacute;c. Đ&oacute; l&agrave; những kỹ năng mềm tương t&aacute;c trực tiếp đến con đường ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; sự nghiệp của Anh chị em trẻ trong ng&agrave;y mai.<br /><br />1. đo&agrave;n luyện đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; kỷ luật<br />Sự ch&acirc;y lười v&agrave; t&iacute;nh ỷ lại vốn được xem được xem l&agrave; một yếu tố cố hữu cản trở bước tiến tr&ecirc;n con đường th&agrave;nh c&ocirc;ng của Anh chị trẻ. Chơi thể thao thường gắn với một mục ti&ecirc;u cụ thể, chả hạn như thuần thục một kỹ thuật mới, chạy việt d&atilde; mỗi ng&agrave;y 5km, hoặc nhảy đầm cao được mức x&agrave; 2m. Những mục ti&ecirc;u n&agrave;y đều đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh kỷ luật để bắt bản th&acirc;n thực hiện theo, v&agrave; sự bền ch&iacute; để tiếp tục duy tr&igrave; l&acirc;u d&agrave;i.<br /><br />R&egrave;n luyện t&iacute;nh kỷ luật v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave;<br /><br />Chơi thể thao thường gắn với một mục đ&iacute;ch cụ thể, đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh kỷ luật để bắt bản th&acirc;n thực hiện theo, v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; để tiếp tục duy tr&igrave; l&acirc;u d&agrave;i.<br /><br />Đơn cử một mục ti&ecirc;u đơn giản l&agrave; chạy việt d&atilde; 5km v&agrave;o 5 giờ s&aacute;ng chủ nhật. thường ng&agrave;y chẳng c&oacute; mấy ai đủ nghị lực để thức dậy v&agrave; ra đường v&agrave;o thời gian đ&oacute; cả. Sẽ c&oacute; h&agrave;ng trăm l&yacute; do cản bạn ra khỏi nh&agrave; như “H&ocirc;m nay trời lạnh qu&aacute;” hoặc “M&igrave;nh xứng đ&aacute;ng được ngủ nướng, m&igrave;nh đ&atilde; đi học vất vả cả tuần rồi”…<br /><br />ngoại giả, khi bạn đ&atilde; ra khỏi nh&agrave; v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh 1km, rồi 2km v&agrave; rốt cuộc l&agrave; 5km th&igrave; l&uacute;c n&agrave;y, cảm gi&aacute;c sung sướng v&agrave; ki&ecirc;u h&atilde;nh sẽ bao tr&ugrave;m t&acirc;m tr&iacute; bạn. [https://baitaptheluc.com/category/bong-da tập thể lực b&oacute;ng đ&aacute;] tr&ecirc;n tất cả, bạn đ&atilde; vượt qua được những chướng ngại trước nhất v&agrave; đạt mục ti&ecirc;u bằng t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; kỷ luật.<br /><br />Thiết lập mục đ&iacute;ch v&agrave; đạt được mục ti&ecirc;u l&agrave; những tố chất căn bản của người th&agrave;nh c&ocirc;ng. na n&aacute; với việc chơi c&aacute;c m&ocirc;n thể thao, đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; kỷ luật cũng rất quan yếu đối với qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n của mỗi c&aacute; nh&acirc;n. bởi vậy, việc sớm r&egrave;n luyện hai đức t&iacute;nh n&agrave;y ph&ecirc; duyệt c&aacute;c hoạt động thể thao sẽ gi&uacute;p Cả nh&agrave; trẻ vững v&agrave;ng hơn tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng v&agrave; theo đuổi sự nghiệp.<br /><br />2. đo&agrave;n luyện kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m<br />Kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m lu&ocirc;n l&agrave; một kỹ năng mềm v&ocirc; c&ugrave;ng quan yếu trong mắt c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng. ngoại giả, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục hiện giờ vẫn chưa ch&uacute; trọng tới việc huấn luyện cho học sinh, sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh những kỹ năng mềm như vậy. th&agrave;nh ra, Anh chị em trẻ cần chủ động tự học hỏi kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, v&agrave; một trong số những c&aacute;ch hiệu quả nhất l&agrave; ph&ecirc; chuẩn c&aacute;c m&ocirc;n thể thao đồng đội.<br /><br />C&oacute; rất nhiều m&ocirc;n thể thao đồng đội m&agrave; Anh chị em sinh vi&ecirc;n rất dễ tiếp cận nhờ đề nghị về điều kiện v&agrave; ph&iacute; tổn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể, chẳng hạn như b&oacute;ng đ&aacute;, b&oacute;ng chuyền, b&oacute;ng rổ,… Khi chơi c&aacute;c m&ocirc;n n&agrave;y, Anh chị trẻ c&oacute; thể học được kỹ năng lắng tai, giao thiệp v&agrave; kết hợp với đồng đội, t&ocirc;n trọng v&agrave; gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, c&oacute; nghĩa vụ với vai tr&ograve; được giao, hoặc đơn giản chỉ l&agrave; lu&ocirc;n đ&uacute;ng giờ để kh&ocirc;ng khiến đồng đội của m&igrave;nh phải chờ đợi qu&aacute; l&acirc;u.<br /><br />Kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m<br /><br />Một trong số những c&aacute;ch hiệu quả nhất để r&egrave;n luyện kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m l&agrave; ph&ecirc; duyệt c&aacute;c m&ocirc;n thể thao đồng đội.<br /><br />Đ&oacute; đều l&agrave; những kỹ năng cần thiết để C&aacute;c bạn trẻ c&oacute; thể vận dụng v&agrave;o việc ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i tập nh&oacute;m tr&ecirc;n giảng đường, hoặc xa hơn l&agrave; bổ trợ cho c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y.<br /><br />3. r&egrave;n luyện kỹ năng l&atilde;nh đạo<br />D&ugrave; sau n&agrave;y Anh chị trẻ c&oacute; trở th&agrave;nh l&atilde;nh đạo cấp cao của một Cty lớn, hay đơn giản chỉ l&agrave; một trưởng nh&oacute;m của một nh&oacute;m dự &aacute;n, th&igrave; kỹ năng l&atilde;nh đạo vẫn l&agrave; một nh&acirc;n tố mấu chốt để ho&agrave;n tất tốt c&ocirc;ng việc.<br /><br />Trong c&aacute;c m&ocirc;n thể thao đồng đội, người đội trưởng c&oacute; vai tr&ograve; tổ chức, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ v&agrave; gắn kết c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n để c&ugrave;ng hướng tới một mục ti&ecirc;u chung. Việc n&agrave;y y&ecirc;u cầu họ phải biết ph&acirc;n t&aacute;ch khả năng của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n, biết c&aacute;ch giao du để đưa ra những chỉ dẫn r&otilde; r&agrave;ng, phản hồi hăng h&aacute;i v&agrave; s&uacute;c t&iacute;ch cho mọi người.<br /><br />Họ cũng cần tinh tế với c&aacute;c xung đột c&oacute; thể xảy ra v&agrave; giải quyết thoả đ&aacute;ng, song song biết c&aacute;ch tiếp th&ecirc;m tinh thần v&agrave; lan tỏa động lực cho những th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong đội xuy&ecirc;n suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tập luyện v&agrave; thi đấu.<br /><br />cho n&ecirc;n, nếu c&oacute; cơ hội, Anh chị trẻ h&atilde;y mạnh bạo xung phong ứng cử v&agrave;o vị tr&iacute; đội trưởng để r&egrave;n luyện những khả năng tr&ecirc;n. chắc chắn d&ugrave; &iacute;t d&ugrave; nhiều, Anh chị em sẽ nhận được những b&agrave;i học ch&acirc;n thật về kỹ năng l&atilde;nh đạo, song song t&iacute;ch lũy những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; kh&ocirc;ng s&aacute;ch vở n&agrave;o dạy được.<br /><br />4. Học c&aacute;ch đối diện kh&oacute; khăn v&agrave; chấp thuận thất bại<br />T&ocirc;i rất t&acirc;m đắc với c&acirc;u n&oacute;i: “Sự trưởng th&agrave;nh của người trẻ được đong đếm qua số lần họ thất bại”. V&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để C&aacute;c bạn trẻ c&oacute; thể nếm trải những hương vị của sự thất bại, đ&oacute; l&agrave; ph&ecirc; duyệt qu&aacute; tr&igrave;nh chơi, hoặc với cấp độ cao hơn l&agrave; thi đấu c&aacute;c m&ocirc;n thể thao. Từ đ&oacute;, Anh chị trẻ c&oacute; thể r&egrave;n luyện một “c&aacute;i đầu lạnh” để đối mặt với kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức, v&agrave; một “t&acirc;m thế tĩnh” để ưng &yacute; thất bại.<br /><br />chấp thuận thất bại ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; tức l&agrave; bằng l&ograve;ng bu&ocirc;ng xu&ocirc;i, bởi lẽ trong thể thao, hầu như chơi ai d&aacute;m n&oacute;i m&igrave;nh chưa từng thất bại. Đến tay đấm được mệnh danh l&agrave; tay đấm bất bại của l&agrave;ng Boxing thế giới như Floyd Mayweather cũng đ&atilde; từng c&oacute; những lần nhận thất bại khi c&ograve;n l&agrave; một tay đấu nghiệp dư.<br /><br />b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, từ những thất bại ban đ&oacute;, tay đấm với biệt danh “The Money” đ&atilde; thẳng thắn nh&igrave;n nhận, r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; tập luyện kh&ocirc;ng ngừng nghỉ để khắc phục điểm yếu của m&igrave;nh. Kể quả l&agrave; từ khi l&ecirc;n chơi ở cấp độ chuy&ecirc;n nghiệp cho tới hiện thời, Mayweather chưa phải nhận bất cứ trận thua n&agrave;o tr&ecirc;n v&otilde; đ&agrave;i, d&ugrave; đối thủ c&oacute; l&agrave; ai đi chăng nữa.<br /><br />Kỹ năng mềm khi chơi thể thao<br /><br />Nếu đ&atilde; biết c&aacute;ch đối mặt v&agrave; biến những lần thất bại th&agrave;nh kinh nghiệm, ch&uacute;ng sẽ dẫn lối bạn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /><br />Khi chơi thể thao, bạn c&oacute; thể thất bại. Khi tr&igrave;nh độ được n&acirc;ng cao, tiếp cận với những giải đấu cao hơn th&igrave; thất bại thậm ch&iacute; c&ograve;n c&oacute; thể đau đớn hơn. Nhưng h&atilde;y xem mỗi lần như vậy l&agrave; một b&agrave;i học v&agrave; để thất bại dẫn lối cho bạn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng trong tương lai.<br /><br />Khi C&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n từ ghế giảng đường bước v&agrave;o cuộc sống mưu sinh, chắc chắn sẽ đối mặt với những lạ lẫm, kh&oacute; khăn, v&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t lần vấp ng&atilde;. Nếu đ&atilde; biết c&aacute;ch đối mặt v&agrave; biến những điều ấy th&agrave;nh kinh nghiệm, Anh chị sẽ thấy những nỗi buồn từ sự thất bại sẽ bớt nặng nề h&agrave; hơn, v&agrave; kh&ocirc;ng thất bại n&agrave;o c&oacute; thể đ&aacute;nh gục &yacute; ch&iacute; của bạn được.<br /><br />5. Tạo lợi thế khi tuyển dụng<br />Người bạn th&acirc;n của t&ocirc;i từng khoe cậu ấy được tuyển v&igrave; đ&aacute;nh cầu l&ocirc;ng giỏi. [https://baitaptheluc.com/ b&agrave;i tập thể lực] hợp l&agrave; cậu ấy ứng tuyển v&agrave;o một chi nh&aacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; nhiều năm liền giữ danh hiệu xuất sắc trong c&aacute;c phong tr&agrave;o thể thao c&ugrave;ng ban ng&agrave;nh. v&igrave; thế khi đến v&ograve;ng tuyển chọn r&uacute;t cục, khi c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n hầu như đều ngang nhau về khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, trưởng ph&ograve;ng nh&acirc;n sự đ&atilde; chọn cậu ấy sau khi nh&igrave;n v&agrave;o bảng th&agrave;nh t&iacute;ch thể thao trong suốt thời học tr&ograve; v&agrave; sinh vi&ecirc;n.<br /><br />Trường hợp cậu bạn của t&ocirc;i l&agrave; trường hợp điển h&igrave;nh cho việc chơi giỏi hoặc biết chơi một m&ocirc;n thể thao trở n&ecirc;n một lợi thế khi ứng tuyển. Bởi lẽ, ở c&aacute;c C&ocirc;ng ty, đặc biệt l&agrave; Cty quốc gia, lu&ocirc;n c&oacute; những phong tr&agrave;o thể thao thường ni&ecirc;n cho c&aacute;n bộ v&agrave; vi&ecirc;n chức. v&igrave; thế, c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng cũng sẽ c&acirc;n nhắc tới việc ứng vi&ecirc;n c&oacute; khả năng đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o đo&agrave;n thể của Cty hay kh&ocirc;ng, v&agrave; xem đ&oacute; như một ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng để đưa ra quyết định tuyển dụng cuối c&ugrave;ng.<br /><br />th&agrave;nh ra, nếu bạn chơi giỏi hoặc biết chơi một m&ocirc;n thể thao, đừng qu&ecirc;n ghi ưu điểm n&agrave;y v&agrave;o hồ sơ của m&igrave;nh. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; một điểm s&aacute;ng gi&uacute;p bạn nổi trội hơn so với c&aacute;c người t&igrave;m việc kh&aacute;c đấy.<br /><br />Chơi thể thao kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p cho Anh chị em trẻ khỏe mạnh, tăng sức đề kh&aacute;ng cho cơ thể v&agrave; tr&iacute; n&atilde;o s&aacute;ng l&aacute;ng, m&agrave; ưng chuẩn đ&oacute; Cả nh&agrave; trẻ c&ograve;n c&oacute; thể r&egrave;n luyện v&agrave; trang bị cho bản th&acirc;n những kỹ năng mềm rất bổ &iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sự nghiệp lẫn ph&aacute;t triển bản th&acirc;n sau n&agrave;y.<br /><br />Nếu bạn đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; một m&ocirc;n thể thao y&ecirc;u th&iacute;ch, h&atilde;y tiếp tục tập luyện. Nếu vẫn chưa t&igrave;m được m&ocirc;n thể thao th&iacute;ch hợp với m&igrave;nh, đừng tr&ugrave; trừ nữa m&agrave; h&atilde;y thử khởi đầu với một bộ m&ocirc;n n&agrave;o đ&oacute; đi nh&eacute;.

Latest revision as of 02:47, 23 May 2020

Tuy những ích lợi của thể thao vẫn luôn được báo đài, nhà trường và gia đình tuyên truyền từ khi còn nhỏ, nhưng hầu như chỉ gói gọn ở khía cạnh sức khoẻ thể chất, chẳn ghạn như nâng cao sức khỏe, giải tỏa stress và cải thiện quá trình hoạt động não bộ,… Do đó, ít người ý thức được rằng việc chơi thể thao còn mang lại những ích lợi khác. Đó là những kỹ năng mềm tương tác trực tiếp đến con đường phát triển bản thân và sự nghiệp của Anh chị em trẻ trong ngày mai.

1. đoàn luyện đức tính kiên trì và kỷ luật
Sự chây lười và tính ỷ lại vốn được xem được xem là một yếu tố cố hữu cản trở bước tiến trên con đường thành công của Anh chị trẻ. Chơi thể thao thường gắn với một mục tiêu cụ thể, chả hạn như thuần thục một kỹ thuật mới, chạy việt dã mỗi ngày 5km, hoặc nhảy đầm cao được mức xà 2m. Những mục tiêu này đều đòi hỏi tính kỷ luật để bắt bản thân thực hiện theo, và sự bền chí để tiếp tục duy trì lâu dài.

Rèn luyện tính kỷ luật và kiên trì

Chơi thể thao thường gắn với một mục đích cụ thể, đòi hỏi tính kỷ luật để bắt bản thân thực hiện theo, và sự kiên trì để tiếp tục duy trì lâu dài.

Đơn cử một mục tiêu đơn giản là chạy việt dã 5km vào 5 giờ sáng chủ nhật. thường ngày chẳng có mấy ai đủ nghị lực để thức dậy và ra đường vào thời gian đó cả. Sẽ có hàng trăm lý do cản bạn ra khỏi nhà như “Hôm nay trời lạnh quá” hoặc “Mình xứng đáng được ngủ nướng, mình đã đi học vất vả cả tuần rồi”…

ngoại giả, khi bạn đã ra khỏi nhà và hoàn thành 1km, rồi 2km và rốt cuộc là 5km thì lúc này, cảm giác sung sướng và kiêu hãnh sẽ bao trùm tâm trí bạn. tập thể lực bóng đá trên tất cả, bạn đã vượt qua được những chướng ngại trước nhất và đạt mục tiêu bằng tính kiên trì và kỷ luật.

Thiết lập mục đích và đạt được mục tiêu là những tố chất căn bản của người thành công. na ná với việc chơi các môn thể thao, đức tính kiên trì và kỷ luật cũng rất quan yếu đối với quá trình làm việc và phát triển bản thân của mỗi cá nhân. bởi vậy, việc sớm rèn luyện hai đức tính này phê duyệt các hoạt động thể thao sẽ giúp Cả nhà trẻ vững vàng hơn trên con đường xây dựng và theo đuổi sự nghiệp.

2. đoàn luyện kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc nhóm luôn là một kỹ năng mềm vô cùng quan yếu trong mắt các nhà tuyển dụng. ngoại giả, công tác giáo dục hiện giờ vẫn chưa chú trọng tới việc huấn luyện cho học sinh, sinh viên của mình những kỹ năng mềm như vậy. thành ra, Anh chị em trẻ cần chủ động tự học hỏi kỹ năng làm việc nhóm, và một trong số những cách hiệu quả nhất là phê chuẩn các môn thể thao đồng đội.

Có rất nhiều môn thể thao đồng đội mà Anh chị em sinh viên rất dễ tiếp cận nhờ đề nghị về điều kiện và phí tổn không đáng kể, chẳng hạn như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ,… Khi chơi các môn này, Anh chị trẻ có thể học được kỹ năng lắng tai, giao thiệp và kết hợp với đồng đội, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, có nghĩa vụ với vai trò được giao, hoặc đơn giản chỉ là luôn đúng giờ để không khiến đồng đội của mình phải chờ đợi quá lâu.

Kỹ năng làm việc nhóm

Một trong số những cách hiệu quả nhất để rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm là phê duyệt các môn thể thao đồng đội.

Đó đều là những kỹ năng cần thiết để Các bạn trẻ có thể vận dụng vào việc hoàn thành bài tập nhóm trên giảng đường, hoặc xa hơn là bổ trợ cho công việc sau này.

3. rèn luyện kỹ năng lãnh đạo
Dù sau này Anh chị trẻ có trở thành lãnh đạo cấp cao của một Cty lớn, hay đơn giản chỉ là một trưởng nhóm của một nhóm dự án, thì kỹ năng lãnh đạo vẫn là một nhân tố mấu chốt để hoàn tất tốt công việc.

Trong các môn thể thao đồng đội, người đội trưởng có vai trò tổ chức, phân công nhiệm vụ và gắn kết các thành viên để cùng hướng tới một mục tiêu chung. Việc này yêu cầu họ phải biết phân tách khả năng của từng thành viên, biết cách giao du để đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng, phản hồi hăng hái và súc tích cho mọi người.

Họ cũng cần tinh tế với các xung đột có thể xảy ra và giải quyết thoả đáng, song song biết cách tiếp thêm tinh thần và lan tỏa động lực cho những thành viên khác trong đội xuyên suốt quá trình tập luyện và thi đấu.

cho nên, nếu có cơ hội, Anh chị trẻ hãy mạnh bạo xung phong ứng cử vào vị trí đội trưởng để rèn luyện những khả năng trên. chắc chắn dù ít dù nhiều, Anh chị em sẽ nhận được những bài học chân thật về kỹ năng lãnh đạo, song song tích lũy những kinh nghiệm quý báu mà không sách vở nào dạy được.

4. Học cách đối diện khó khăn và chấp thuận thất bại
Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Sự trưởng thành của người trẻ được đong đếm qua số lần họ thất bại”. Và cách tốt nhất để Các bạn trẻ có thể nếm trải những hương vị của sự thất bại, đó là phê duyệt quá trình chơi, hoặc với cấp độ cao hơn là thi đấu các môn thể thao. Từ đó, Anh chị trẻ có thể rèn luyện một “cái đầu lạnh” để đối mặt với khó khăn thách thức, và một “tâm thế tĩnh” để ưng ý thất bại.

chấp thuận thất bại ở đây không có tức là bằng lòng buông xuôi, bởi lẽ trong thể thao, hầu như chơi ai dám nói mình chưa từng thất bại. Đến tay đấm được mệnh danh là tay đấm bất bại của làng Boxing thế giới như Floyd Mayweather cũng đã từng có những lần nhận thất bại khi còn là một tay đấu nghiệp dư.

bên cạnh đó, từ những thất bại ban sơ đó, tay đấm với biệt danh “The Money” đã thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm và tập luyện không ngừng nghỉ để khắc phục điểm yếu của mình. Kể quả là từ khi lên chơi ở cấp độ chuyên nghiệp cho tới hiện thời, Mayweather chưa phải nhận bất cứ trận thua nào trên võ đài, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.

Kỹ năng mềm khi chơi thể thao

Nếu đã biết cách đối mặt và biến những lần thất bại thành kinh nghiệm, chúng sẽ dẫn lối bạn tới thành công.

Khi chơi thể thao, bạn có thể thất bại. Khi trình độ được nâng cao, tiếp cận với những giải đấu cao hơn thì thất bại thậm chí còn có thể đau đớn hơn. Nhưng hãy xem mỗi lần như vậy là một bài học và để thất bại dẫn lối cho bạn tới thành công trong tương lai.

Khi Các bạn học sinh, sinh viên từ ghế giảng đường bước vào cuộc sống mưu sinh, chắc chắn sẽ đối mặt với những lạ lẫm, khó khăn, và không ít lần vấp ngã. Nếu đã biết cách đối mặt và biến những điều ấy thành kinh nghiệm, Anh chị sẽ thấy những nỗi buồn từ sự thất bại sẽ bớt nặng nề hà hơn, và không thất bại nào có thể đánh gục ý chí của bạn được.

5. Tạo lợi thế khi tuyển dụng
Người bạn thân của tôi từng khoe cậu ấy được tuyển vì đánh cầu lông giỏi. bài tập thể lực hợp là cậu ấy ứng tuyển vào một chi nhánh ngân hàng đã nhiều năm liền giữ danh hiệu xuất sắc trong các phong trào thể thao cùng ban ngành. vì thế khi đến vòng tuyển chọn rút cục, khi các ứng cử viên hầu như đều ngang nhau về khả năng chuyên môn, trưởng phòng nhân sự đã chọn cậu ấy sau khi nhìn vào bảng thành tích thể thao trong suốt thời học trò và sinh viên.

Trường hợp cậu bạn của tôi là trường hợp điển hình cho việc chơi giỏi hoặc biết chơi một môn thể thao trở nên một lợi thế khi ứng tuyển. Bởi lẽ, ở các Công ty, đặc biệt là Cty quốc gia, luôn có những phong trào thể thao thường niên cho cán bộ và viên chức. vì thế, các nhà tuyển dụng cũng sẽ cân nhắc tới việc ứng viên có khả năng đóng góp cho phong trào đoàn thể của Cty hay không, và xem đó như một tiêu chí quan trọng để đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng.

thành ra, nếu bạn chơi giỏi hoặc biết chơi một môn thể thao, đừng quên ghi ưu điểm này vào hồ sơ của mình. Đây có thể là một điểm sáng giúp bạn nổi trội hơn so với các người tìm việc khác đấy.

Chơi thể thao không chỉ giúp cho Anh chị em trẻ khỏe mạnh, tăng sức đề kháng cho cơ thể và trí não sáng láng, mà ưng chuẩn đó Cả nhà trẻ còn có thể rèn luyện và trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm rất bổ ích trong quá trình phát triển sự nghiệp lẫn phát triển bản thân sau này.

Nếu bạn đã và đang có một môn thể thao yêu thích, hãy tiếp tục tập luyện. Nếu vẫn chưa tìm được môn thể thao thích hợp với mình, đừng trù trừ nữa mà hãy thử khởi đầu với một bộ môn nào đó đi nhé.